بابک سلامتی

اخبار جشنواره

شکوه شاهنامه را دریابیم! / بابک سلامتی

شاهنامه را چگونه می‌توان دید؟ با شنیدن نام شاهنامه چه تصویری به ذهن می‌آید؟ دمی بر این دو پرسش بیندیشیم! آنگاه که جهان‌پهلوان رستم در چاه نابرادری، زخمی و تن‌دریده، شغاد را به درخت دوخته و چشم‌به‌راه مرگ نشسته است… بیشتر