دیوارنگاره سر در ورودی ارگ کریمخان زند در شیراز / اردیبهشت ٩٧ عکاس : امیر جمشیدی از اصفهان

دیوارنگاره سر در ورودی ارگ کریمخان زند در شیراز / اردیبهشت ٩٧عکاس : امیر جمشیدی از اصفهان
دیوارنگاره سر در ورودی ارگ کریمخان زند در شیراز / اردیبهشت ٩٧
عکاس : امیر جمشیدی از اصفهان

اشتراک گذاری: