میرزا ارصلان پرده خوان . شهرستان هریس ۱٣٩۵⁣ عکاس : پرویز قلی زاده از آربایجان شرقی⁣

میرزا ارصلان پرده خوان . شهرستان هریس ۱٣٩۵⁣عکاس : پرویز قلی زاده از آربایجان شرقی⁣
میرزا ارصلان پرده خوان . شهرستان هریس ۱٣٩۵⁣
عکاس : پرویز قلی زاده از آربایجان شرقی⁣

اشتراک گذاری: