نقاشی پهلوانی | سر درب حمام گنجعلیخان کرمان عکاس : امید ابراهیمی از کرمان

نقاشی پهلوانی | سر درب حمام گنجعلیخان کرمانعکاس : امید ابراهیمی از کرمان
نقاشی پهلوانی | سر درب حمام گنجعلیخان کرمان
عکاس : امید ابراهیمی از کرمان

اشتراک گذاری: