نقاش در حال کشیدن دیوارنگاره ای از فردوسی در یکی از سفره خانه های مشهد عکاس : سهیل زند آذر از رشت

نقاش در حال کشیدن دیوارنگاره ای از فردوسی در یکی از سفره خانه های مشهد عکاس : سهیل زند آذر از رشت
نقاش در حال کشیدن دیوارنگاره ای از فردوسی در یکی از سفره خانه های مشهد عکاس : سهیل زند آذر از رشت

اشتراک گذاری: