پیش‌نویس خودکار

نقاش در حال کشیدن دیوارنگاره ای از فردوسی در یکی از سفره خانه های مشهد عکاس : سهیل زند آذر از رشت
نقالی عکاس : علی رجبی از تهران
حمام توکلی شیراز عکاس : عرفان سامان فر از شیراز