16
اکتبر

نسخه مجازی کتاب نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه منتشر شد

نسخه مجازی کتاب نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه منتشر شد. این کتاب به کوشش کوروش جوادی و از سوی نشر باد به شکل الکترونیک منتشر شده است. ۵۷ عکس برگزیده نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه درباره فردوسی و شاهنامه...

ادامه مطلب