24
جولای

کاوه فرزانه

ما یک دوگانه دیگر هم داریم . دوگانه اسطوره – کهن الگو. اسطوره، زمان به دنیا می آورد. کهن الگو، زمان مصرف میکند. خیلی از ما عکاس کهن الگویی هستیم. به این دلیل که فقط در پی مصرف زمان هستیم و با روح بنا ، با روح طبیعت ، با روح موجود، با روح آن فضا ارتباط نمی گیریم. به همین دلیل مصرف کننده زمان هستیم .ولی عکاس اسطوره ای، کسی است که در عکسش یک زمان را به ودیعه گذاشته است