ایران نگارخانه ای برای شاهنامه

نقالی محسن میرزا علی / عکس از علی رجبی نژاد مقدم

اشتراک گذاری: