18
سپتامبر

یادداشت شاه منصور شاه میرزا پژوهشگر و چکامه سرای تاجیک

یادداشت شاهمنصورشاه میرزا پژوهشگر و چکامه سرای تاجیک درباره عکسهای برگزیده نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه

نوشته‌ای بر پایه 57 عکس برگزیدة نخستین جشنوارة ملّی عکس شاهنامه
57 شاهنامه
57 فردوسی
57 ایران ویچ
57 نماد قدرت سخن و مانایی و پویایی زبان پارسی
راستی از تماشای این 57 عکس کس به پیشینة تاریخی و گذشتة پربار تاریخ و زبان فارسی ژرف تر فرو می‌رود و می‌بالد و می‌نازد که نیای نیکنام ما دارای این همه هنر و بزرگی بوده‌اند و درود و هزاران درود بر دست‌اندرکاران این کار نجیب و سزاوار که در گرامی داشت دانای توس انجام داده‌اند.
به راستی، شاهنامه زبان گویای ما، فارسی‌زبانان در تمام جهان است و مایة خوشی و سرسبزی است که امروز هم فرزندان فرزانه اش در راستای نکوداشت بزرگترین گویندة همسة نمیرنده و جاودان گام های سترگ برمی نهند و تا شاهنامه و فردوسی و شاهنامه پژوهی و فردوسی دوستی برپاست، این زبان نمی‌میرد و این چامه کم‌ارزش خودرا به پیشگاه همة ادب دوستان و دوستداران آن نامة باستان تقدیم می دارم:

درود، ای حکیم بلند آستین
“سخن آفرین را هزار آفرین”
هنرمند والا، سخنگستری
خردرا، ادب را، تو پیغمبری!
پی افکنده کاخ بلند سخن
همی از خرد، از زبان کهن
نگهبان فرهنگ نام آوران
چراغ فروزان شعر و زبان
جهان را به لطف خرد ساختی
بشر را به اصل خودش خواستی
بود تا زبان نزد فرزانگان
که شهنامه هرگز نیابد زیان!
به لطف بشارتگر راستی
ز تو دور بادا کم و کاستی